Ἡ πρωτοβουλία τῶν φοιτητῶν τῆς Θεσσαλονίκης, νά ὀργανώσουν ἡμερίδα πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, μᾶς συγκίνησε, μᾶς χαροποίησε καί τόνωσε τίς ἐλπίδες μας γιά τά νέα παιδιά καί τό μέλλον τους. Βλέπουμε ὅτι τίς νεανικές ψυχές δέν τίς κερδίζουν μόνο τά εἰσαγώμενα ἀπό Δύση καί Ἀνατολή οὐμανιστικά ἰνδάλματα, ἀλλά καί τά ἁγιασμένα πρότυπα πού προβάλλει ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας. Καί αὐτό εἶναι πολύ παρήγορο.

Ἡ δημόσια ζωή στήν πατρίδα μας ἀποχριστιανίζεται μέ νόμους πού φέρνουν τήν ἀποστασία, ἀλλά τίς καρδιές αὐτῶν τῶν φοιτητῶν κερδίζει ἡ ἀγάπη γιά τόν Χριστό καί τούς Ἁγίους Του.

Ὁ ἅγιος Πορφύριος ἀγαπήθηκε ἀπό μεγάλους καί μικρούς, ἀπό μορφωμένους καί ἀπλοϊκούς, ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, ἀπό ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Ἡ ζωή του, ὁ λόγος του, ἡ ποιμαντική του, ὁ θάνατός του, ὅλα μιλοῦσαν γιά τόν Χριστό. «Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν», ἔλεγε. Τό ζοῦσε καί τό δίδασκε.

Ὅπως ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ἔτσι καί ὁ ἅγιος Πορφύριος, ἔγινε ἡ παρηγοριά μας, ἡ καταφυγή μας, ὁ πλοῦτος μας.

Ἡ ἁγιότητα τῆς ζωῆς του καί τό πλῆθος τῶν χαρισμάτων του ἔγινε τώρα δικός μας πλοῦτος. Ἐκεῖνος ἀγωνίσθηκε καί ἔγινε θεός κατά χάριν. Ὁ ἀγώνας του ἔγινε δικό μας πρότυπο. Οἱ συμβουλές του ὁδηγός μας. Οἱ πρεσβεῖες του ἀπαντοχή μας. Καί τά χαρίσματά του ἔγιναν μαρτυρία, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός, καί εἰς τούς αἰῶνας», δηλαδή Σωτήρας καί Λυτρωτής μας. Ἔγιναν μαρτυρία ὅτι στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας ἔχουμε ἀσφαλῆ καί βεβαία κοινωνία καί ἕνωσι μέ τόν Χριστό.

Οἱ Ἅγιοι, καί ὅσο ζοῦν καί ὅταν πεθαίνουν, εἶναι ταπεινοί καί ἀνιδιοτελεῖς. Δέν προβάλλουν τόν ἑαυτό τους, ἀλλά μᾶς κατευθύνουν πρός τόν Χριστό. Καί ὁ ἅγιος Πορφύριος, καί ὅσο ζοῦσε μᾶς ὠδηγοῦσε, καί τώρα μᾶς ὁδηγεῖ στόν Χριστό, «ἐν ᾧ εἰσί πάντες οἱ θησαυροί τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως οἱ ἀπόκρυφοι» (Κολ. 2,3). Δηλαδή στόν θησαυρό τῆς κατά Χάριν Θεώσεως.

Συγχαίρω τούς καλούς φοιτητάς. Συγχαίρω καί ὅσους ἀγκάλιασαν τήν πρωτοβουλία τους. Ἰδιαιτέρως ἐκφράζω τήν χαρά μου, διότι ἡ ἡμερίδα αὐτή γίνεται μέ τήν εὐλογία καί τήν πατρική στήριξη τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. κ. Ἀνθίμου.

Εὔχομαι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ εὐχή τοῦ ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου νά εὐοδώσουν τήν πραγματοποίησι τῆς ἡμερίδος πρός ὠφέλειαν ψυχῶν καί ἔπαινον τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέχρι συντελείας τοῦ αἰῶνος θά εἶναι ἁγιοτόκος.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους

+Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος

Τρίτη, 12 Ἰανουαρίου 2016

Μοιραστείτε την εμπειρία σας