ΙΕΡΑ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ,

 ΚΑΡΥΑΙ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Τρίτη, 12 Ἰανουαρίου, 2016 μ. Χ.

Προσευχή ἁπλή καί αὐτοσχέδιος

πρός τόν Ἅγιον Πορφύριον τόν Καυσοκαλυβίτη

ὑπό τινος ἀνθρώπου ἁμαρτωλοῦ:

, Ἅγιε Πορφύριε, Καυσοκαλυβίτα,

ἄνθρωπε οὐράνιε καί τοῦ Χριστοῦ μας Θύτα

καθικετεύω σε ἐκτενῶς, ἐκ ῥυπαρᾶς ψυχῆς μου,

ἔνδακρυς δέομαι πρός σέ, ἄκουσον τῆς φωνῆς μου.

Σύ Ἅγιε Πορφύριε, σέμνωμα τοῦ Ἁγίου Ὄρους,

καί σύ Ἅγιε Παΐσιε, Ἁγιορειτῶν ἐλπίδα,

εἰς τήν παροῦσαν ἡμῶν ζωήν, ἐλέγατε πρός ὅλους,

κυρίως πρός τούς νέους μας, νά διάγουν μέ ἁγνεία.

, Ἅγιε Πορφύριε, μύστα τῶν ὑπερκοσμίων,

ὑπέρ τῶν νέων δεήθητι, ἵνα παθῶν ἀθλίων,

ἀνώτεροι ὅπως φανοῦν, διάγοντες σωφρόνως,

μέ νοεράν ΕΥΧΗΝ τοῦ Ἰησοῦ καί εὐλάβειαν συγχρόνως.

Γλυκύτατε Παππούλη μας, ἀλησμόνητε θεῖε νόα

σύ εὐαγγελικῶς ἠγάπησας τούς νέους· καί κάθε ὥρα,

πυκνάς εὐχάς μέ δάκρυα ἐποίεις ἐν τῇ παρούσῃ σου ζωῇ,

ὑπέρ αὐτῶν καί πάσης ψυχῆς, ἴνα διάγουν μέ ἀρετή.

, νέοι καί νέες Ὀρθόδοξοι, τεκνία τοῦ Χριστοῦ μας,

Χριστός  καί ψυχή μᾶς χρειάζονται, ταπείνωσις καί ἁγνότης,

Μετάνοια ἰσόβιος, καί Μυστηρίων συχνότης,

στήκετε οὖν ὀρθοί καί βιώνετε ἀεί τάς Ἱερᾶς μας Παραδόσεις.

Ἀμήν Γένοιτο.

Παναγιώτατε, Σεβασμιώτατοι, πολυσέβαστοί μου Πατέρες καί Λειτουργοί Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχαί, ἀγαπημένοι μου Ἀδελφοί ἐν Χριστῶ καί ὅσοι διδάσκεσθε τήν Ὀρθόδοξον καταφατικήν Θεολογίαν, οἱ εὐχές καί οἱ πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, νά μᾶς σκεπάζουν ἰσοβίως ὅλους μας. Ἀλήθεια πόσον ψυχωφέλιμον θά εἶναι, ἐάν μιμούμεθα τήν ἁγνοτάτην καί ταπεινοτάτην πολιτείαν τοῦ παγκοσμίου πλέον Ἁγίου μας Πορφυρίου, ὅστις λάθρα βιώσας ἐπί γῆς τοσούτους χρόνους, θά μᾶς κρίνῃ μέ τήν καθαράν ζωήν του;

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ

καί ἄκρας τιμῆς

πρός ὅλην τήν Εὐλογημένην Σύναξιν πάντων ἡμῶν,

  • π. Ἐφραίμ ἁμαρτωλός

Μοιραστείτε την εμπειρία σας